پیام جنبش سکولار دموکرات‌های ایران به کنفرانس حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

  • پرینت
.دوستان ارجمند و هم‌رزمان گرامی در مبارزه عليه حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان

با تشکر از دعوتی که بر اساس سنت ساليان اخير حزب مشروطه، به‌منظور شرکت نمايندگان نهاد هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی ايران، برای شرکت در کنفرانس اين حزب با عنوان «پشتیبانی از حقوق شهروندی ملت ایران»، به عمل‌آورده‌اید و همراه با بهترين آرزوها برای موفقيت اين کنفرانس، مواضع نهاد هماهنگی جنبشمان را در مورد وضعيت مبارزه عليه حکومت مسلط بر کشورمان مختصراً چنين اعلام می‌داریم:

1. جنبش سکولار دموکراسی ايران حکومت مسلط بر کشورمان را نه‌تنها به رسميت و قانونيت نمی‌شناسد بلکه آن را متشکل از مجموعه غاصبی می‌داند که حق حاکميت را از ملت سلب کرده و امکان اعمال اين حق را از طريق مجاری دموکراتيک از ميان برداشته است.

2. جنبش سکولار دموکراسی ايران، به پشتوانه 37 سال کوشش مستمر برای اصلاح اين رژيم که همواره بی‌نتیجه مانده است، اين رژيم غاصب را کلاً اصلاح‌ناپذیر می‌داند و جريان اصلاحات داخل اين حکومت را تنها کوششی، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، در جهت بقای آن ارزيابی می‌کند.

3. آنچه با عنوان اصلاح‌طلبی در بيرون از دستگاه حکومت شناخته می‌شود، اگرچه در زير سرکوب بی‌رحمانه حکومتی نمی‌تواند صراحتاً خواستار انحلال اين حکومت و لغو قانون اساسی آن شود اما هرکجا که ـ همچون مورد جنبش سبز ـ امکان موضع‌گیری‌اش فراهم‌شده، بر خواست «تغيير رژيم» تأکيد داشته است.

4. پس ما «تغيير طلبی» و «دگرگونی خواهی» داخل کشور را ترجمه «انحلال طلبی» در خارج کشور دانسته و رزمندگان آن جبهه را هم‌پیمانان خود در مسير برانداختن حکومت اسلامی تلقی می‌کنیم.

5. درعین‌حال اعتقادداریم که مبارزه برای انحلال يا تغيير حکومت مسلط بر کشورمان تا زمانی که يک آلترناتيو منسجم و معتقد به سکولار دموکراسی (که در سایه آن می‌توان به اصل تحزب پرداخت و از سوسياليزم تا ليبراليسم را تبليغ کرد) در برابر اين حکومت غاصب به وجود نيايد و اعتماد مردم ايران را جلب نکند، احتمال انحلال اين رژيم چندان چشمگير نخواهد بود.

6. ما اعتقادداریم که بنا بر خصلت تاريخی استبداد، در حوزه نفوذ حکومت‌های استبدادی امکان پيدايش آلترناتيوی انحلال طلب وجود ندارد و درنتیجه، معتقديم که وظیفه مهم و تاريخی آفرينش اين آلترناتيو سکولار دموکرات بر عهده مبارزان خارج کشور گذاشته‌شده است. درنتیجه تا در خارج کشوريم ناچار به اتحاد با يکديگر عليه غاصبان مسلط بر کشورمان هستيم.

7. ما اعتقادداریم که سکولار دموکراسی اصل بديهی برای برقراری حاکميت ملی و آزادی عقيده و تبليغ آن و انجام انتخابات آزاد و جلوگيری از بازتوليد استبداد است و بدين لحاظ سکولار دموکراسی را خط ائتلافی می‌دانیم که می‌توان در ظل آن به همکاری با همه احزاب و تشکلات انحلال طلب نشست.

8. اعتقاد ما بر آن است که تا آفرينش اين آلترناتيو که عهده‌دار مبارزه مردم علیه حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان خواهد شد، ازآنجاکه مبارزات داخل کشور نمی‌تواند از حوزه «مطالبه محوری» از حکومت، خارج شود، ما که در خارج کشور فعاليت داريم و خواستار برافتادن اين حکومت هستيم، بی‌آنکه دمی از حمايت مطالبات مردم ايران از همين حکومت غافل شويم، نبايد از غاصبان حق حاکميت مردم کشورمان مطالبه‌ای داشته باشيم و ضروری است که مخاطبان ما تنها مردم ايران باشند.

9. ما معتقديم که وقتی شخصیت‌ها و گروه‌های سياسی داخل کشورمان توان «انحلال طلبی» را نداشته و بر حول «مطالبه محوری» عمل می‌کنند، بالطبع نمی‌توان راهنما و راهبر فعالان خارج کشور باشند؛ اما لازم است تا همواره از حمايت آنان دلگرم شده و يقين بدانند که ما برای پيروزی مبارزانی عمل می‌کنیم که در داخل کشور در خط اول مبارزه عليه اين حکومت ایستاده‌اند. در پايان، با تجديد تشکر از دعوت شما، براي حزب ليبرال مشروطه ايران چنين آرزو می‌کنیم که امروز، در غربت خارج کشور، راه‌های اتحاد عمل برای آفرينش آلترناتيو را باهم با ديگر مبارزان بيازمايد و در فردای آزاد ايران نيز، باهمت یکایکمان و شانه‌به‌شانه هم برای آبادی آن خاک فرهنگ‌پرور و عزيز به فعاليت بپردازيم.

از طرف هيئت دبيران نهاد هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی ايران