کمک شما به حزب خودتان

  • پرینت
.

 

هموطن گرامی

هر حزب و سازمان سیاسی دموکراتیک تنها با کمک اعضا و هوادارنش می تواند وسعت فعالیتهای خود را گسترش دهد. کمک شما به حزب مشروطه ایران کمک به آینده ایران آزاد می باشد. قبلاً از حمایت شما سپاسگذار هستیم.

هموطن گرامی شما می توانید کمک مالی خود را از طریق زیر به حزب مشروطه ایران برسانید.

 

 

در اروپا

 
  

The Constitutionalist Party of Iran

BIC : COBADEFFXXX
IBAN: DE53400400280363853300